روتاری جوینت اتصال دواری ست که امکان انتقال سیال (مایع یا گاز) را به بخش گردان ماشین ایجاد می نماید. از این اتصال در جایی استفاده میشود که نیاز باشد سیالی به بخشی از ماشین که بصورت متداوم در حال چرخش است وارد شود و پس از ایجاد تغییرات لازم در صورت نیاز آن سیال […]

دکتر بلید ها جهت تمیز کردن سطح سیلندر می بایست با سطح سیلندر تحت فشار استاندارد و زاویه مناسبی درگیر باشند و حرکت سریع سیلندر بمرور زمان باعث خوردگی سیلندر میشد. سختی داکتر بلید همیشه کمتر از سختی سطح سیلندر می باشد تا بدلیل اصطکاک بین سطح سیلندر و دکتر بلید این خوردگی در داکتر […]